GURUKUL INFORMATICS

Indian State and Capital

 

1. Andhra Pradesh - Hyderabad

2. Arunachal Pradesh - Itangar

3. Assam - dispur

4. Bihar - Patna

5. Chhattisgarh - Raipur

6. Goa - Panaji

7. Gujarat - Gandhi Nagar

8. Haryana - Chandigarh

9. Himachal Pradesh - Shimla

10 . Jammu and Kashmir - Jammu

11. Jharkhand - Ranchi

12. Karnataka - Bangalore

13. Kerala - Thiruvananthapuram

14. Madhya pradesh - Bhopal

15. Maharashtra - Mumbai

16. Manipur - Imphal

17. Megalaya - Shillong

18. Mizoram - Aizawl

19. Nagaland - Kohima

20. Orissa - Bhubaneswar

21. Punjab - Chandigarh

22. Rajashthan - Jaipur

23. Sikkim - Gangtok

24. Tamil Nadu - Chennai

25. Tripura - Agar tala

26. Uttar Pradesh - Lucknow

27. Uttarakhand - Dehradhun

28. West Bengal - Kolkata.